برای رشد گیاهانتان هیچ تلاشی نخواهید کرد

با آبیاری خودکار گیاهانتان هوشمند رشد می کنند

مشاهده محصولات

گلـدان هـای گیـاه طبیعـی بـرای فضـای داخلــی

راه انـدازی ســاده در سـه مـرحـلــه

۳ >  دوشاخـه گلـدان را به بـرق بزنیـد
۲ >  مخـزن آب گلـدان را پـر کنیـد
۱ >  کپسول هـا را جـای گذاری کنیـد
CLOSE
CLOSE